Mu’în Ü Yâverün Her Hâlde Rabb-i Mecîd Olsun

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 494 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

I
Mu’în ü yâverün her hâlde Rabb-i mecîd olsun
Sipihr-i köhne-sâlün devri ber-vefk-i ümîd olsun
Hemîşe tab’-i pâkün mazhar-i şevk-i cedîd olsun
Günün günden yeg olsun ‘ahd-i ikbâlün medîd olsun
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun
II
Fürûg-i âftâb oldukça pertev-bahş-i kurs-i mâh
Şeb ü rûz ola zâtun nûr-pâş-i burc-i devletgâh
Cihân-efrûz-i iclâl ola necm-i tâli’ün her gâh
Müşerref eyleye emsâl ü emsâli ile Allâh
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun
III
Vücûdun mahz-i hayr itmiş cihâna hazret-i Mevlâ
Veliyy-i ni’met-i ‘âlemsin ey sultân-i mülk-ârâ
Çekildi hân-i lutf-i birr ü cûdun dehre ser-tâ-pâ
N’ola halk olsa bu beyti hezârân hamd ile gûyâ
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun
IV
Hudâ eksikligün göstermesün taht-i mu’allâdan
‘Adû-yi mülkün olsun muzmahil etrâf ü enhâdan
Budur subh ü mesâ ancak recâmuz Hak te’âlâdan
Masûn itsün seni âzâr-i zahm-i çeşm-i dünyâdan
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun
V
Eyâ şâhenşeh-i sâhib-kırân sultân-i heft-iklîm
Ser-i ikbâlüne şâyeste ancak efser ü dîhîm
İdüp şehler nihâde âstânunda seri teslîm
Sezâ bu nev’a tebrîk itse ‘îdün eyleyüp ta’zîm
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun
VI
Tulû’-i mâh-tâb-i devletün halkı idüp mesrûr
Menârât ü cevâmi’ gibi eyler şevk ile pür-nûr
Safâdan fark olunmaz rûz-i rûşenle şeb-i deycûr
Hemîşe kişver-i ikbâlüni Hak eylesün ma’mûr
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun
VII
Kederden sâf olup âyîne-i tab’-i münevverle
Görilsün rûy-i behcet dâ’imâ hüsn-i mükerrerle
‘Arûs-i bahtun olsun cilve-güster zîb ü zîverle
Resîde olasın ‘ömr-i tabî’îye safâlarla
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun
VIII
Vücûdunla şeref-yâb ola her dem mesned-i ‘âlî
E’âlî olmasun dâmânuna yüz sürmedenhâlî
Hilâlâsâ müşârün bi’l-benân kıl ‘abd-i rû-mâli
Açılsun dergehünde kullarunun bâb-i âmâli
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun

IX
Bi-hamdi’llâh zamânunda cihânun halkı râhatda
Degül te’sîr-i yümn-i himmetünle kimse mihnetde
Kemâl-i pîr idüp Hak tahtgâh-i dîn ü devletde
İde vaktün güzer şeh-zâdegânunla meserretde
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun
X
Olup Sâmî kulun tebrîk-i ‘îd ile senâ-hânun
Olur virdi du’â-yi imtidâd-i şevket ü şânun
İder ferş atlas-i gerdûnı bûs itdükçe dâmânun
Bülend itdi ‘ubûdiyyetle kadrin fart-i ihsânun
Olup ‘îdün mübârek devlet ü ‘ömrün mezîd olsun
Gicen kadr-i sa’âdet her günün ‘îd-i sa’îd olsun

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir