Muttasıldur Menzil-i Tahkîke Râh-i Mevlevî

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 480 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Muttasıldur menzil-i tahkîke râh-i mevlevî
Meş’al-efrûz-i hüdâdur sûz-i âh-i mevlevî

Bir yere gelmiş tecerrüd-pîşegân-i ‘aşk-i Hak
Mecma’-i rûhâniyândur hânkâh-i mevlevî

Peyk-i zerrîn-tâc-i şâhî kişver-i tecrîddür
Sâlik-i çâbük-rev-i sâhib-külâh-i mevlevî

Mülk-i istignâda sultân oldugın telmîh ider
Deste nây aldukça halka kec-külâh-i mevlevî

Rûh-i Mevlânâdan itse kesb-i feyz-i Mesnevî
Kürsî-i çerh-i berîndür cilvegâh-i mevlevî

Çerh urup tennûre ile olsa ser-germ-i semâ’
Sûz-i ‘aşk ile döner şemse cibâh-i mevlevî

Bî-def ü nây ü rebâb olmaklıgıdur Sâmiyâ
Hücresinde zühd-i huşk ile günâh-i mevlevî

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir