Ne Dem Surh İle Olsa Revnak-ârâ-yi Nişân Tugra

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 425 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne dem surh ile olsa revnak-ârâ-yi nişân tugra
Döner tûtî-i ala k’ola zerrîn-âşyân tugra

Anun merbût-i târ-i zülfesidür halka-i devlet
Ruh-i ikbâle oldı turre-i ‘anber-feşân tugra

Olur ahkâmı cârî dâ’imâ mevc-i sutûr üzre
Güşâde eyleyüp keştî-i ‘adle bâdbân tugra

Elifler i’tidâl-i istikâmetden ‘ibâretdür
Virür zülfeyle zencîr-i ‘adâletden nişân tugra

Hayır-hâhân-i dîne açmada âgûş-i ta’zîmin
Olupdur hancereyle düşmene hancer-keşân tugra

İder şîr olsa da hasmı zebûn sad merhale yerden
Alup ser-pençe-i pür-zûrına tîr ü kemân tugra

Müzehheb nakş-i zîbâ-yi musanna’la olur gûyâ
Zemîn-i safhada hem-reng-i tâvûs-i cinân tugra

Tayansun kelle-i gerden-keşân-i ‘arsa-i âşûb
Tehemten gibi der-püşt eylemiş gürz-i girân tugra

İder hâmillerin çeşm-i bed-i âfâtdan mahfûz
Sezâdur nâm-i şâhî ile olsa hırz-i cân tugra

Çekilmiş beyzesinden iki mevzûn tîg-i cevherdâr
Berây-i intizâm-i kişver itmiş der-miyân tugra

Ne beyze beyze-i ‘ankâ-yi nâm-i saltanatdur kim
İder andan nümâyân sad-hümâ-yi ‘izz ü şân tugra

Midâd-i zerle tahrîr itdügi dem hâme seyr eyle
Olur mânend-i dest-efşâr-i Pervîz-i cihân tugra

Kafesde hey’et-i tedvîr ile bezm-i sa’âdetde
Müşebbek-micmer-i pür-dûd-i ‘anberdür hemân tugra

Sebât olmazdı ikbâlinde ger ‘ıkd-i süreyyâdan
Berâtına keşîde itmeyeydi âsmân tugra

Garîbe-şekl-i pür-te’sîr-i nârencât-i devletdür
Kim oldı zîver-i zer-sikke-i ‘Osmâniyân tugra

İmâm-i şer’-i dînün oldugıçün ismini câmi’
İder saff-i sutûrun pîşgâhında mekân tugra

Nihâyet yokdur evsâf-i cemîlinde husûsâ kim
Çeke menşûr-i iclâle o sâhib-nâm ü şân tugra

O sâhib-nâm ü şân-i sadr-i dîvân-i sa’âdet kim
Ana mahsûsdur bî-bâk çekmek her zamân tugra

Hurûfı pür-tenâsüb meddi mevzûn zülfeler mergûb
N’ola her çekdügi olsa müşârün bi’l-benân tugra

Şeref-bahş-i vezâret Mustafâ paşa-yi tevkî’î
Kim oldı safha-i cûdında himmet zer-feşân tugra

Eger nâ-şüste-ruhsâr olmasaydı kıt’a-i mâha
Çekerdi hâme-i pâki berây-i imtihân tugra

Yazarken beyzenün nısfında kalmış mâh-i nev sanma
Ana taklîd içün gûyâ debîr-i âsmân tugra

Kalem destinde kim meşşâta-i her-heft-pîrâdur
Bulur her şemmesinden i’tibâr-i hüsn ü ân tugra

Kemâl ü ma’rifetde tab’ı her vâdîde yektâdur
Ana bâzîçe-i nevk-i kalemdür bî-gümân tugra

Tamâm oldı suhan Sâmî gel insâf eyle kâbil mi
K’ola bundan ziyâde mültezem şerh ü beyân tugra

Dükendi kâfiye meydân-i teşbîhât teng oldı
Kim itdürdi kümeyt-i hâmeye zabt-i ‘inân tugra

Berât-i hüsn-i a’mâli yemîninden virüp tâ kim
Çeke levh-i berîne hâme-i kerrûbiyân tugra

Olup tûmâr-i baht-i düşmeni matvî ola tâ kim
Berât-i câhına te’yîd-i hayy ü müste’ân tugra

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir