Ne Vefâ Var Cihânda Vü Ne Karâr

Ahmedi

1334 - 1413
  • 475 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne vefâ var cihânda vü ne karâr
Fe’ttekû’llahe yâ ûli’l-ebsâr

İy vefâ isdeyen bu dünyîden
Leyse fî’d-dârı gayrüküm deyyâr

Gaflet-ile geçürdüñ eyyâmı
Vakti oldı iderseñ istigfâr

Gâfil olma ki saña düşmendür
Nefs-i emmâre câhidü’l-küffâr

Nefsi akluña itmegil gâlib
Kılma dîvi ferişteye sâlâr

Rengine bahıban yigit sanma
Ki cihân pîre-zen-durur gaddâr

Sûr hengâmı irdi iy hufte
Vakti-durur ki olasın bî-dâr

Bu mugaylana şöyle kalduñ kim
Düşmez öñüñe ravza-i gül-zâr

Dut ki dutduñ diyârı ne assı
Çün ne deyyâr kalur u ne diyâr

Ten yire girür aña ne cübbe
Baş yile varur aña ne destâr

Niçe edvâr döndi vü döniser
Ben ü sensüz bu gümbed-i devvâr

Ne gerek başda bunca bâd-ı gurur
Çünki hâk olısardur âhır-ı kâr

Topragı zerre zerre ister-iseñ
Kaş u gözdür tolu vü hatt u izâr

Niçe Yûsuflaruñ ki hasret-ile
Dökdi kanın bu gör ki merdüm-hwâr

Dehr Nûşîn-revândan aldı revân
Çarh Dârâşı eyledi berdâr

Şîr-i merg Erdeşîr’i kıldı zebûn
Gûr Behrâm-ı Gûr’ı itdi şikâr

Dehr efsûnına ne Rüstem ü Zâl
Çarh destânına ne Sâm u Süvâr

Aç gözüñi hazâna eyle nazar
Aña bahma ki tâze oldı bahâr

Cüz müdâre ne çâre var ki müdâm
Bizüm üstümüze döner bu medâr

Akluñ azdur iy dost bilmezseñ
Ki azdurur sini az-ıla âzâr

Subh-hîz ol ki saña zevk vire
Dem-i müstagfirîne bi’l-eshâr

Sadef olup sehâb feyzini iç
Hayz-ı bintü’l-ineb nedür zinhâr

Selsebîl-i halâli ister-iseñ
Var bu zehr-i harâmdan ol bîzâr

Ki evvel işi cünûn u arbede
Ki âhır işi belâ vü renc-i humâr

Ne bagışlar kişiye ol iflâs
Ne virür âdemiye ol idbâr

Ne ider âşıkını ol meflûk
Ne kılur sâhibini ol bîâr

Selesü’l-bevl ider ü gaseyân
Hafakân eyler ü sudâ ü devâr

Nef-i dünyîde bu vü ukbîde
Vekınâ rabbenâ azâbe’n-nâr

Akıl mîzânını koma elden
Ki oldur erkân-ı âleme miyâr

Zulme göñlüñi itmegil mâyil
Leyse li’z-zâlimîne min ensâr

Adli iş it ki adl-ile bulasın
Dünya ukbîde devlet ü dîœâr

Yevme yuhyînüñ añlayan sırrın
Ola bîzâr zerden ü kıla zâr

Yi yidür mâlı kim yidürmez-iseñ
Olur ol mâl âkıbet saña mâr

Nazar itme kimesne aybına kim
Kamu aybuñı örte ol Settâr

Afv it kimse cürm itse saña
Tâ ki afv ide cürmüñi Gaffâr

Yüce dut himmetüñi kim Kâdir
Kadr-i himmetçe arturur mikdâr

Göñlüñi tevbe saykalı-y-la arıt
Dutdı-y-ısa günâhdan jengâr

Pûte-i dînde hâlis ol ki yirüñ
Ola dârü’s-selâm nime’d-dâr

Zikrin it her nefes Hakkuñ tesbîh
Şükrin it dem-be-dem anuñ tekrâr

Pîşe it tâatin bahâr u hazân
Âdet it kullıgını leyl ü nehâr

Emri-y-ile yürür anuñ encüm
Hükmi-y-ile döner anuñ edvâr

Cümle zerrât-ı âsümân u zemîn
Birligine ider anuñ ikrâr

Anuñ evsâfını kim ide kıyâs
Anun eltâfını kim ide şümâr

Ol kemerden ki tâatına anuñ
Baglanılmaya yig-durur zünnâr

İt resûlini kıdve kim giresin
Huld gül-zârına maal-ebrâr

Kehf-i ümmet hulâsa-i «akaleyn
Şems-i millet Muhammed-i Muhtâr

Ol ki dîn ravzasını tâze ider
Min gavâdî sehâ’ihi’l-mizrâr

Bâg-ı devlet anuñladur ser-sebz
Ki hayâtü’n-nebâtı bi’l-emtâr

Zübde-i cümle kâyinât oldur
Ke’l-yevâkîtü mühcetü’l-ahcâr

Dîn esâsını ol ider mamûr
Şer darına ol-durur mimâr

Sîretidür mekârimü’l-ahlâk
Sûretidür meşâriku’l-envâr

Kapuña gelmişem şefâat uma
Yâ şefîaz-zünûbı ve’l-evzâr

Kıl devâsı-y-ıla şefâatüñüñ
Üşbu bîmâr derdine tîmâr

Ahmedî vird it nebî medhin
Cânuña bi’l-aşiyyi ve’l-ibkâr

Ol nebî medhidür sözüñi iden
Gayret-i nazm-ı gûher-i şeh-vâr

Sözlerüñ fazluña yiter şâhid
N’ola hâsid ider-ise inkâr

Söz çog illâ ki korharam diyeler
Hâtıbü’l-leylü mutnibü miksâr

Söz-durur söz eser kalan bizden
Fanzurû’ badenâ ile’l-âsâr

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir