Nigeh Gül-bûse-çîn Olmak Ne Mümkin La’l-i Nâbından

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 524 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nigeh gül-bûse-çîn olmak ne mümkin la’l-i nâbından
Olur gül-pûş-i hayret surhî-i reng-i hicâbından

Bu gülşende nice erbâb-i dil gül-çîn-i kâm olsun
Nümâyândur sirişk-i dîde-i bülbül gül-âbından

‘Acebdür halk olur ser-der-hevâ-yi câde-i nahvet
Sipihrün yek se rûze devlet-i pâ-der-rikâbından

Garîb-i hâksârun kadri ‘âlî oldugın anla
Kıyâs it şeb-nemün hurşîde fart-i incizâbından

Ser-i mû idemez dil vasf-i sevdâ-yi ser-i zülfün
Suhan zencîr olur pây-i beyâna pîç ü tâbından

İdüp bu nazmı ‘arz-i hâk-i pây-i hazret-i ‘Ârif
Bu takrîb ile Sâmî kesb-i feyz eyle cenâbından

O dânâ-dil k’olur hurşîd ü meh pâ-mâl-i izmihlâl
Sipihr-i tab’ınun kemter-şu’â’-i âftâbından

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir