Olınca Perde-ber-endâz-i Nazra Çeşm-i Şühûd

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 356 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olınca perde-ber-endâz-i nazra çeşm-i şühûd
Görindi âyine-i dilde çihre-i maksûd

Dil oldı garka-be-nûr-i müşâhedât-i cemâl
Temevvüc eyledügi demde bahr-i ‘aşk-i vedûd

Ne ‘aşk bâ’is-i hestî-i âferîde-i gayb
Ne ‘aşk ‘illet-i îcâd-i ‘âlem-i meşhûd

Ne ‘aşk neşve-i evvel zuhûr-i rûz-i elest
Ne ‘aşk mebde’-i hilkat ma’âd-i sırr-i vücûd

Ne ‘aşk nâtıka-pîrâ-yi rûh-i insânî
Ne ‘aşk sırr-i heyûlâ-yi Âdem-i mescûd

Ne ‘aşk mıskal-i âyîne-i dil-i ‘âşık
Ne ‘aşk mâhî-i jeng-i hevâ-yi nefs-i ‘anûd

Ne ‘aşk emti’a-i çâr-sûy-i hayrânî
Ziyân-kârî-i rüsvâyî ana mâye-i sûd

Ne ‘aşk mûcib-i güstâhî-i Züleyhâyî
Ne ‘aşk ‘ismet-i dâmân-i Yûsuf-i mevdûd

Ne ‘aşk âfet-i îmân-i şeyh-i San’ânî
Ne ‘aşk dîn-şiken ü kıble-bend-i küfr-efzûd

Ne ‘aşk mâşıta-i haclegâh-i bîdârî
Ne ‘aşk perde-der-i bezmgâh-i çeşm-i rukûd

Ne ‘aşk sûziş-i te’sîr-i hâletindendür
Şerer-feşân negamât-i ney ü terâne-i ‘ûd

Ne ‘aşkdur bu ki ser-mâye-i hakîkatdür
Bununla fehm olunur remz-i gâmız-i maksûd

İfâza-bahşî-i hâlât-i ‘aşkdur ey dil
Hezâr-i bâgda hûnîn terennümât ü sürûd

‘Akîk-pâre-i mahrûtî-i zebânumda
Bu âb ü tâb-i suhan oldı ‘aşkdan mevcûd

Surâdıkât-i suhandan ‘arâ’is-i ma’nâ
Te’âvün-i gam-i ‘aşk ile oldı çihre-nümûd

‘Ale’l-husûs ki ilhâm-i vâridât-i nu’ût
Derûna ‘aşk ile oldı şeref-pezîr-i vürûd

Ne na’t na’t-i şerîf-i habîb-i Yezdânî
K’odur şefî’-i cemî’-i güneh dem-i mev’ûd

Hudâygâne-i (?) halvet-serây-i kurbiyyet
Hıdîv-i mülk-i nübüvvet şeh-i ferişte-cünûd

Emîn-i vahy-i İlâhî Muhammed-i ‘Arabî
Fürûg-i çeşm-i dü-’âlem hulâsa-i mevcûd

Kemâl-i zâtına munzam hakâyık-i eşyâ
‘Ulüvv-i şânına muhtas şu’ûn-i fıtrat-i bûd

Zuhûr-i cevher-i ferd-i vücûdıdur bi’z-zât
Bedâyi’-i ‘araz-i mümkinâtdan maksûd

Çü nokta-kâr-i nuhustîn-i halka-i pergâr
Vücûdıdur sebeb-i devr-i çerh-i nâ-âsûd

Yazınca levhe kalem nîstî vü hestin olur
‘Adem ‘adem diyü mihrâb-i lâya ser-be-sücûd

Misâl-i ed’iye-i müstecâb o cism-i latîf
Nüh âsmânı geçüp lâ-mekâna itdi su’ûd

Ser-i mübârekine ebri sâyebân itdi
Habîbini sakınur çeşm-i mihrden ma’bûd

Sehâb olmasa fânûs-i şu’le-i hüsni
O şem’-i encümen-i kurbı itse ger meşhûd

Tezerv-i mihr-i murassa’-per ü mülemma’-bâl
İderdi sûz ile pervâne gibi mahv-i vücûd

Zihî kerîm ki yokdur kemâl-i lutfından
Sevâd-i a’zam-i cûdında iltizâm-i hudûd

Şikâr-i şîve-i şeh-bâz-i çeşmi tâ’ir-i kuds
Kemend-i kâküli kerrûbiyâna dâm-i kuyûd

Nikâta-i mütezâ’id olursa ger encüm
Muhâsib-i felek olmaz yine rakam-kun-i cûd

Olur bidâyet-i sıfr intihâ-yi her asfâr
‘İdâd fazl ü kemâlâtın idemez ma’dûd

Güşâde olsa nikâb-i cemâl-i pür-nûrı
Olur eşi’’a-i hurşîd sâye gibi nümûd

Nesîm-i nehyi eger olsa mâni’-i cereyân
Olurdı halka-i zencîr-i pâyı mevce-i rûd

Tahayyül eylese dil rûy-mâlî-i hâkin
Meşâm-i câna virür dûd-i âh nükhet-i ‘ûd

Kemîne-katre-i âb-i şefâ’ati eyler
Şivâz-i nâr-i cahîmi füsürde-tâb-i humûd

Nebiyy-i müntahabâ şâh-i Hâşimî-nesebâ
Eyâ şefî’-i güneh-pîşegân-i yevm-i hulûd

Kalurdı ketm-i ‘ademde cemî’-i mahlûkât
Sen olmasandı eger ey hulâsa-i mevcûd

O demde kim nazar-i pâk-i kibriyâyîden
Olınca nûr-i cebînün hoy-i hicâb-âlûd

Çekîde-i katarâtından âferînişde
K’olundı ta’biye-i hilkat-i hakîkat-i bûd

Yüzün suyına yaradıldı cümle mevcûdât
Eyâ bihîn-güher-i bahr-i bî-nihâyet-i cûd

İder vücûdun ile da’vî-i mübâhâtı
Zemîn sipihr-i berîne zemîne çerh-i kebûd

Tahammül eylemedi heybet-i vilâdetüne
Yıkıldı tâk-i bülend-âstân-i turfe-nümûd

Basît-i esfel-i hâke fütâde olmaz idi
Cihânda sâye-i ma’dûmun olsa ger mevcûd

Sevâd-i dîde-i hurşîd olurdı a’lâda
İzâfet-i bedenünle o cevher-i nâ-bûd

Eger olursa terâzû-yi bî-misâlîde
Eyâ habîb-i mu’allâ-serîr-i kurb-i vedûd

Güneş melâhatüne hüsn-i pâk-i Yûsuf meh
Dü keffe birisi sîmîn ü biri zer-endûd

Olurdı menzil-i hurşîd evvelîn-i felek
İderdi kurs-i kamer târem-i sipihre su’ûd

Cemâl-i pâküne nâmûs-i ekber âyinedâr
Sevâd-i çeşmüne «“ U¦ kuhl-i dîde-güşûd

Nüvişte mushaf-i pîşânî-i latîfünde
Çü r*I¼«Ë Êuì ol ebrû-yi hilâl-nümûd

O denlü oldı reh-i hidmetünde germ-şitâb
Şafakla kan dere gark oldı rûy-i çerh-i kebûd

Nücûm dâne olup rîsmân şihâb-i felek
Zebân-i tevbe-güzâr olsa mû-be-mûy vücûd

Muhâlifün ki ola sübha-gerd-i istigfâr
Karîn-i magfiret olmaz sen olmasan hoşnûd

Yeter cesâret-i medhünde vaz’-i güstâhî
Zebân-i kilki hem-âgûş-i ma’zeret kıl zûd

Tarîk-i na’tda lagzîde-pây-i noksândur
Ne denlü çâbük ü çüst olsa kilk-i müşk-âlûd

Siyâh-rûy-i hatâyam çü hâme-i müşkîn
Ba’îd-i nûr-i savâbam misâl-i şu’le-i dûd

Tarîd-i dergehün itme bu ‘abd-i rû-siyehi
K’ider mi ‘aks-i ruh-i zişti âyine merdûd

Kemâl-i zâtunı vasf eylemek ne haddümdür
Medîha-senc-i kemâlün olınca Rabb-i vedûd

Eyâ şefî’-i ümem ‘özrümi kabûl eyle
Sözümde var ise ‘afv it hatâ-yi nâ-ma’dûd

Gel ey gönül idelüm dergeh-i İlâhîde
Cebîn-i ‘illeti hem-çîn-i bûriyâ-yi sücûd

Niyâzmend olalum girye-cûş ü nâle-kunân
Ki cins-i magfirete sîm-i eşk oldı nukûd

Be-hakk-i ë*¼« ô« 뼫 ô Ê« bä–«
Be-sıdk-i ekmel-i tevhîd-i kalb-i ehl-i şühûd

Be-ism-i zât ki müstecmi’-i cemî’-i sıfât
Be-feyz-i bâg-i ‘alîm ü be-nûr-i ism-i vedûd

Be-Mûsî-i vì—«-gûy vì«dÔ s¼-gûş
Be-hâstgârî-i rü’yet be-intizâr-i şühûd

Be-şu’le-i yed-i beyzâ vü mu’cizât-i ‘asâ
Be-nûr-i Eymen-i Tûr-i tecelliyât-nümûd

Be-hakk-i sûre-i tâ-hâ vü sûre-i yâ-sîn
Be-ahsenü’l-kasas-i Yûsuf ü be-sûre-i hûd

Be-heşt-bâg-i na’îm ü be-kâsırâtü’t-tarf
Be-heft-dûzah-i âteş-nümûn-i zât-i vukûd

Be-fart-i sabr-i Halîl ü hitâb-i œd vìu½
Be-gülsitân-tırâzî-i âteş-i Nemrûd

Be-hem-rehî-i Kelîm ü be-iftirâk-i Hızır
Be-sırr-i ‘ilm-i ledünn ü be-çeşm-i ehl-i şühûd

Be-âyet-i kerem-i —uHG¼ UM — Uì«
K’odur ‘usâta penâh ü sened dem-i ma’hûd

Be-şu’le-hîzî-i âh-i gelû-güdâz-i derûn
Be-rîziş-i katarât-i sirişk-i hûn-âlûd

Be-iştibâk-i nücûm-i münevvirât-i felek
Be-kâr-hâne-i nüh-tâk-i bî-sütûn ü ‘amûd

Be-zât-i pâk-i resûl ü be-çâr-yâr-i güzîn
Be-nûr-i nâsiye-pîrâ-yi hazret-i Mahmûd

Be-ibtidâ-yi süver ya’nî satr-i bismi’llâh
Be-remz-i âyet-i œuMJ¼ ë d¼ ÊU ì«

Be-sırr-i çâr-kitâb ü nüzûl-i Cebrâ’îl
Be-Mustafâ vü Halîl ü be-Mûsî vü Dâvûd

Hidâyet eyle meded Sâmî-i güneh-kâra
Beni girîve-i ‘isyân kıldı pâ-fersûd

Benem o gavta-hor-i kulzüm-i güneh-kârî
Ki mevc-i ye’s olur ancak bana kenâre-i sûd

Meded-res ol meded ey dest-gîr-i cümle ‘ibâd
Koma hazîz-i ma’âsîde k’ola dil nâ-bûd

Hemîşe hâmemi ratbü’l-lisân-i na’t eyle
Zülâl-i feyz-i ‘amîmünle ey Hudâ-yi vedûd

Hemîşe neşve-i ‘aşk ile ‘âşık ü ma’şûk
Ola cihânda tâ kim niyâz ü nâz-efzûd

Niyâz-i ‘aşk-i dil-i ‘âşıkândan efzûn
Revân-i pâk-i resûle ola selâm ü dürûd

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir