Olsun Gamuñda Bencileyin Zâr u Bî-karâr

Bâki

1526 - 1600
  • 795 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olsun gamuñda bencileyin zâr u bî-karâr
Âfâkı gezsün aglayurak ebr-i nev-bahâr

Tutsun cihânı nâle-i mürgân subh-dem
Güller yolınsun âh u figân eylesün hezâr

Sünbüllerini mâtem idüp çözsün aglasun
Dâmâne döksün eşk-i firâvânı kûhsâr

Añdukça bûy-ı hulkuñı derdüñle lâleveş
Olsun derûn-ı nâfe-i müşg-i Tatar târ

Gül hasretüñle yollara tutsun kulagını
Nergis gibi kıyâmete dek çeksün intizâr

Deryâlar itse ‘âlemi çeşm-i güher-feşân
Gelmez vücûda sencileyin dürr-i şâhvâr

Ey dil bu demde sensin olan baña hem-nefes
Gel nây gibi iñleyelüm bârî zâr zâr

Âheng-i âh u nâleleri idelüm bülend
Eshâb-ı derdi cûşa getürsün bu heft bend

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir