Pâdşâh-i Bahr Ü Ber İskender-i Kişver-sitân

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 658 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Pâdşâh-i bahr ü ber İskender-i kişver-sitân
Vâris-i vâlâ-nijâdı devlet-i ced-ber-cedün

Hazret-i hân Ahmed-i gâzî-i sâlis kim olur
Hâk-i pâyı tâc-i ikbâli mülûk-i emcedün

Kâse-i deryûze itse efserin fagfûr-i Çîn
Âstânında sezâ ol şâh-i gerdûn-mesnedün

Tâcdâr-i memleket-pîrâye kim dergâhıdur
Matla’ı hurşîd-i ‘âlem-tâb-i taht-i sermedün

Fitne vü âşûbı ser-tâ-ser cihândan ref’ idüp
Virdi hükmin hak budur kim tahtgâh-i es’adün

Li’llâhi’l-hamd oldı tedbîriyle âsâyiş-pezîr
‘Ahd-i insâfında ‘âlem ol hıdîv-i erşedün

Âştîyi şefkati ceng üzre tercîh eyleyüp
İmtiyâzın halka bildürdi yine nîk ü bedün

Şimdi ez-cümle niyâz-i sulhını idüp kabûl
Geçdi cürm-i sâbıkından fırka-i bed-maksadun

Olıcak Efgâniyâna lutf idüp feryâd-res
Oldılar âsûde seyfinden şeh-i Cem-mak’adun

Hak hatâlardan emîn itsün vücûd-i pâkini
Tûl-i ‘ömr ile o şâhenşâh-i ‘âlî-mesnedün

Sulh-i Eşref hâna târîh oldı eylerken hisâb
Sâmiyâ her mısra’ı bu beyt-i pâk-i müfredün

‘Afv ile cürm[in] kabûl itdi niyâz-i bî-hadün
Oldı Eşref sulh idüp mahkûmı sultân Ahmedün

Sene 1140

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir