Pâdşâh-i Rub’-i Meskûn Şehryâr-i Şark Ü Garb

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 490 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Pâdşâh-i rub’-i meskûn şehryâr-i şark ü garb
Hazret-i sultân Ahmed hân mülûkün erşedi

Fenn-i isti’dâdda ol feylesûf-i kâmilün
Bû ‘Alîdür mekteb-i zihninde tıfl-i ebcedi

Hükm-rân-i Rum ü Rey sultân-i A’câm ü ‘Arab
Zât-i zî-şânıyla fahr eyler hilâfet mesnedi

Râfıziyle Gürci hınzîri hıyânet eyleyüp
Hayr ü şerri bilmeyüp fehm itmedi nîk ü bedi

Hazret-i sultân Selîm hân ü Süleymândan beri
Şîrvân iklîmine kimse ta’addî itmedi

Gayret itdi ol şehenşâh-i Süleymân-iktidâr
Mâlikü’l-mülke tazarru’ kıldı nusret istedi

Zîver-i hüsn-i kabûl oldı du’âsı ‘âkıbet
İrdi dergâh-i İlâhîde husûle maksadı

Bâreka’llâh kuvvet-i baht ile ol sultân-i dîn
Himmet itdi rûh-i ecdâdını ihyâ eyledi

Böyle bir ‘ankâ-yi Kâf-i himmetün çok mı eger
Kabza-i teshîre alsa rub’-i meskûnı yedi

Mihr ü mâh oldukça pertev-bahş-i eflâk ü zemîn
Tev’em olsun nûr-i tevfîk ile baht-i es’adi

Çâr-yâr imdâd idüp Sâmî didüm târîhini
Belde-i Tiflîsi aldı emr-i sultân Ahmedî

Sene 1135

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir