Piyâle Husrev-i Mülk-i

Bâki

1526 - 1600
  • 603 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Piyâle husrev-i mülk-i gama tâc-ı Keyânîdür
Hum-ı mey pâdişâh-ı ‘aşka genc-i husrevânîdür

Dahı Cemşîdi yâd eyler gözinden kan döker meclis
Mey-i gülgûn sirişki câm çeşm-i hûn-feşânıdur

Leb-â-leb câm-ı dil hûn olsa tañ mı bezm-i fürkatde
Güzeller ‘aşkına nûş itmek içün dûstgânîdür

İşigüñde beni ey meh bulur bir gün ‘adû nâ-geh
Kazâ-yı âsmânîdür belâ-yı nâ-gehânîdür

Bahûr-ı micmer-i hüsn ü bahâdur hâl-i ruhsâruñ
Anuñ ol halka halka turra-i müşgîn duhânıdur

Çerâgı mâh-ı enverden yakar ol ‘ârız u gerden
Girîbânuñ senüñ bezm-i letâfet şem’dânıdur

Safâ-yı şi’ir-i Bâki bâ’is-i mihr ü mahabbetdür
Bu Âb-ı zindegânî ol hayât-ı câvidânîdür

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir