Sabâ Peyki İlet Benden Selâmı

Ahmedi

1334 - 1413
  • 525 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

1
Sabâ peyki ilet benden selâmı
Aña ki_oldur meliklerüñ imânı
Selâm-ı pâk kim müşgîn-hevâsı
Muattar ide gül bigi meşâmı
Selâm-ı cân-fizâ k’enfâsı anuñ
İde zinde yir altında izâmı
Selâm-ı hoş-hevâ kim şemmesi anuñ
İrüre yârdan yâra peyâmı
Selâmı kim ola müşg aña bende
Selâmı kim ola anber gulâmı
İlet şâm u sabâh ol hazrete kim
Anuñ adı bezedi Rûm ü Şâmı
Cemi-i halka oldı âm cûdı
Bezekdür devlet ü tahta vücûdı

2
Pes eyle iy sabâ şavkunı takrîr
Ki budur âşık-ı müştâka tedbîr
Hezârân dil-ile bir şemme şavkun
Olamaya hezârân yılda takrîr
Gerek deryâ midâd eşcâr aklâm
Benüm şavkumı itmeklige tahrîr
Gice düşde görürsem ay u güni
İderem yüzüni görmege tabîr
Ne cânda sabr var ne tende ârâm
Ki kıldı şavk-ı cism ü câna te’sîr
Cüdâ olam dimezdün bir dem andan
Velî takdîre yokdur hîç tedbîr
Selâm u şavkı şöyle kim işitdüñ
Degür ol hazrete eyleme taksîr
Edeble vargıl ol der-gâha li’llah
Ki_edeb yiri-durur ol yüce der-gâh

3
İmâret zî yaraşur şeh Gıyâse
Ki mülküñ mâlikidür bi’l-virâse
Bulur anuñ atâsı şeyh ü şâbı
İder hayrı zükûr-ıla inâse
Gelür her düşmişe andan iâne
İrer her kalmışa andan igâse
Sadîkı kâ’ili Allâhü Vâhid
Adûsı kâ’il-i sâlis selâse
Gıyâs-ı halkdur maksûda irer
Kim ider-ise andan istigâse
Anı diyenlerüñ rengi tarâvet
Anı sevmeyenüñ rengi resâse
Dün ü gün el-gıyâs itdüm duâyı
İrem bir dahı diyü Şeh Gıyâse
Anâ lâyık k’ola milküñ emîri
Kim ol-durur halâyık desti-gîri

4
Cihan ten-durur ol cândur cihâne
Anuñla muntazam-durur zemâne
Kamusı şehlerüñ hem-tâsı vardur
Hemîn budur ara yirde yig-âne
Sehâvetde şecâatda katında
Hadîs ü Hâtem ü Rüstem-fisâne
Aña düşmen olan bî-dînüñ işi
Hemîn bu kim virür sûdı ziyâne
Ayagı tozınun bir zerresini
Alan biñ câna alur râyigâne
Anuñ ohına ki_oldur mâr-ı bâ-zehr
Olur düşmelerüñ cânı nişâne
Aña hem-tâ gözügüde olur bes
Yakîn bil bu sözi düşme gümâne
Eger sûretde_eger sîretde mahbûb
Eger zâhir eger bâtında mergûb

5
Şehâ serverlerüñ sen serverisin
Hak emri-y-le cihânuñ dâverisin
Eyü evsâf-ıla sen muttasıfsın
Ser-â-ser ayblardan sen berîsin
Kavînüñ kuvveti vü nusretisin
Zaîfüñ desti-gîr ü yâverisin
Tarîkat yolınuñ sen reh-berisin
Şerîat ehlinüñ ser-leşkerisin
Mekârim kânınuñ yâkût u lali
Fezâyil bahrınuñ sen gevherisin
Kamu âlûœe-dâmendür velî sen
Güneş bigi küdûretden berîsin
Riyâset tahtınûn sen tâc-dârı
Memâlik mülkinüñ İskenderisin
Saña virdi ululıgı Hüœâvend
Ki saña yoh-durur âlemde mânend

6
Şehâ işideli ki_ol nev-cüvânı
Düşürdi çarh ol nev-pehlevânı
Yüzümi zaferânî düzedüben
Yaşumı eylemişem ergavânî
Dirîg ol kerr ü ol ferr-i şeh-âne
Dirîg ol bâzu vü zûr ü keyânî
Dirîg ol hüsn-i hulk u halk u sûret
Ki hâk itdi sipihr-i kej-revânı
Dirîgâ ki_ol cemâl u ol kemâli
Ecel topraga saldı nâ-gehânî
Dirîgâ kim kazâ yili kopardı
Yirinden nâ-geh ol serv-i revânı
Dil ü cân nice râhat bula ansuz
Ki ol-ıdı dil ü cânuñ revânı
Bunı çün böyle yazmış-ıdı takdîr
Be-cüz sabr aña ne çâre ne tedbîr

7
Giden gitdi melik pây-ende olsun
Çırâgı ömrinüñ tâb-ende olsun
Sehâb agladugınca gohca lerzân
Şehüñ gül yañagı pür hande olsun
Murâdınca medâr-ı çarh dönüp
N’irede ol dilerse anda olsun
Hemişe râyeti vü leşkerinüñ
Zaferle her yaña tâz-ende olsun
Sipihr ü mihr ü mah encümle unsûr
Murâdına anuñ sâz-ende olsun
Kevâkib üstine sultân-ı encüm
Yüzinüñ nûrı-la nâz-ende olsun
Hezârân Ahmedî gibi sehün-ver
Duâ vü medhine_anuñ bende olsun

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir