Şâd Olun

Bâki

1526 - 1600
  • 474 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şâd olun kim Pâdişâh-ı dâd-güsterdür gelen
Husrev-i ‘âdil şehenşâh-ı muzafferdür gelen

Dâver-i Dârâ-haşem Dârâ-yı İskender-kadem
Husrev-i fermân-revâ-yı heft kişverdür gelen

Nefha-i müşgîn-nesîm-i hulkı tutdı ‘âlemi
Her tarafdan şimdi bûy-ı ‘ûd u ‘anberdür gelen

Sâhib-i fazl u kemâlüñ virdi hakkın rûzgâr
Ol kemâl-i fazl-ı Hakdan lutfa mazhardur gelen

Devletinde mihnet-i devrândan ey Bâkî ne gam
Hamdü li’llâh Pâdişâh-ı bende-perverdür gelen

Tab’-ı pâküñ gevherinden feyzin eyler mi dirîg
Nûr-bahş-ı çeşme-i hûrşîd-i enverdür gelen

Dest-gîr-i ehl-i dil kimdür diyü fâl eyledüm
İşbu beyt-i rûşen ü pâkîze-gevherdür gelen

Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir