Sâneka’llâh Zihî Tabî’at-i Pâk

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 527 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sâneka’llâh zihî tabî’at-i pâk
Bihterîn-gevher-i yem-i idrâk

Perniyân-bâf-i kârgâh-i suhan
Nev-tırâz-i kumâş-i tarz-i kühen

Mîzbân-i revâhil-i takrîr
Reh-nümâ-yi kavâfil-i ta’bîr

Mû-şikâf-i dakîka-i efkâr
Tab’-i bârîki çün miyâne-i yâr

Şâ’ir-i nükte-senc-i pâk-meniş
Sandelî-zîb-i mesned-i dâniş

Sözi makbûl-i tab’-i sultânî
Bezle-gûyende-i gazel-hânı

Tûtî-i sükkerîn-zebân-i beyân
Bülbül-i şûh-lehce-i ‘irfân

Menkabet-hân-i pâdşâhîdür
Mahrem-i pây-i taht câhıdur

Enderûnî hazîne agası
Şâh-i dehrün kafesde bebgâsı

Dâne-çîn-i sukâta-i keremi
Dem-keş-i hâne-perver-i haremi

Yekke-tâz-i fezâ-yi dâniş ü dîd
Nîze-bâz-i yerâ’a ya’nî Vahîd

Saf-der-i tab’ı açdı ser-tâ-ser
Yeniden bir zemîn-i tâze-eser

Bu hünerlerle şâh-i Cem-serheng
Farkına lâyık itse vaz’-i çeleng

Böyle serheng-i bî-nazîre sezâ
Sorguç olmak serinde perr-i hümâ

Elde çevgân-i sîmi şekl-i hilâl
Belde zerrîn nitâkı hâle misâl

Hâmesinün Vahîd-i Îrânî
‘Acemî bende-i sebak-hânı

Bûy-i gül-gonçedür sözinde me’âl
Lafz-i rengîni bâde neş’e hayâl

Şâhidân-i nikât-i rengîni
Suver-i kâr-hâne-i Çînî

Oldı tertîb idince dîvânı
Fevc-i ma’nâ sufûf-i dîvânî

Nazm ü tensîk idüp âlây-i nikât
Yüridi çift ü hem-’inân ebyât

Nazm-i tahmîs ile o nâdire-fen
Beşli yazdı hamîs-i ma’nâdan

Zûr-i dest ile Husrev-i üstâd
‘Öşr ü mi’şârın idemez inşâd

Sâhib-i hamse ise Husrev eger
Bir muhammesle tab’ı anı yener

Ger mu’aşşerde itse ‘arz-i hüner
Âferîn-gûy olur ‘ukûl-i ‘aşer

Oldı destinde deste-i aklâm
Kanavât-i mecâzî-i ilhâm

Matla’-i pâki cûybâr-i bihişt
Cânibeyni benefşezâr-i bihişt

Nâ-şenîde neşîde-i garrâ
Nüsha-i dil-firîb ü müstesnâ

Kilki oldukça nagme-rîz-i dü-beyt
Cevelâna gelür revân-i kümeyt

Oldı her beyt-i hoşterîn-âgâz
İki telli gibi terennüm-sâz

Pûşiş-i tevriyeyle her bir harf
Huld-i ma’nâda kâsırâtü’t-tarf

Mısra’ında kinâye vü îhâm
Müje-i yârde nühüfte kelâm

Âşinâ lafzı şûh ü ra’nâdur
Anda bîgâne varsa ma’nâdur

Müfred ü kıt’a ger rubâ’îdür
İsti’ârâtı ihtirâ’îdür

Gayrun eş’âr-i müste’ârından
Katre yok nazm-i âbdârından

Olsa kilki sezâ dem-i inşâd
Çâr-bâliş-nişîn-i isti’dâd

Rûh-bahş-i suhan rubâ’îsi
Çerh-i ma’nâda hem-ser-i ‘Îsî

Kalemi benzedi rubâ’îde
Çıka dört kaşlı dil-rübâ ‘îde

Nazm-i rengîni cümleden mümtâz
Kondı vefk-i murabba’-i i’câz

Bahr-i eş’âra husrev-i mazmûn
Saldı dört çifte zevrak-i mevzûn

Garka-i şekl-i müdde’âya hemân
Süllem-i çâr-pâye-i burhân

Tab’ı mînâ-yi Çâr-bâg-i Kemâl
Nutk-i rengîni kulkul-i mey-i al

Zevk-i nazm-i müseddes-i hûbı
Şehd-i şeş-hâne-zîb-i ya’sûbî

Nazmıdur çâr-sûy-i cins-i cinâs
Bulınur anda gûne gûne libâs

Tuhaf-i teng tengi hâvîdür
Tevriye mahmil-i dü-hâvîdür

Âb-i rûy-i suhan kasîdeleri
Vasf-i şâhîde muntazım güheri

Nice şeh tâcdâr-i mülk-i cihân
Kadr-dân-i suhanverân-i zamân

Hazret-i pâdşâh-i Kisrâ-dâd
Revnak-ârâ-yi taht-i rüşd ü sedâd

Pâdşâh-i yegâne zıll-i İlâh
Câ-nişîn-i nebiyy-i ‘arş-penâh

Sâhib-i tâc ü taht ü tîg ü kalem
Baykara-bezm ü Keykubâd-’alem

Zübde-i dûdmân-i ‘Osmânî
Mefhar-i hânedân-i Orhanî

Şehryâr-i zamâne hân Ahmed
Râyet-efrâz-i şevket-i sermed

Bendegân-i harîm-i ikbâli
Güher-i ‘ilm ü fazl ile mâlî

Âstânında oldı pâ-ber-câ
Fevc fevc-i ma’ârif-i şettâ

Kimi hattât ü kimisi şâ’ir
Hâsılı ma’rifetsüzi nâdir

Kangı devletde var bu gûne şeref
İşte târîh ü işte vaz’-i selef

Kâmil-i hurde-bîn ü mûy-şikâf
‘Âkil ü nükte-dân-i pür-insâf

Gelmedi böyle şâh-i ‘adl-âyîn
Cümle ma’lûm-i kıssa-i pîşîn

İde Hak zâtını çü beyt-i kasîd
Matla’-i Şâh-nâme-i te’yîd

Hâr ü hasveş olup ‘adûsı zelîl
Ola emvâc-i ‘ömri bahr-i tavîl

Nâzım-i şâh-beyt-i levh-i ‘ulûm
İde dîvân-i devletin manzûm

Zevkden bir dem olmaya hâlî
Müstezâd ola nazm-i ikbâli

Bâ-husûs oldı şimdi bende-i hâs
Dergehinde Vahîd-i pür-ihlâs

Hak budur kim nazîri oldı ‘adîm
K’ola bir böyle silk-i dürr-i Nazîm

Şu’arâ-yi zamâneden ‘âlî
Tab’-i pâk-i sütûde-akvâli

Zâtı basdurdı şöhret-i Nâmî
Ana Vehbî bu rütbe-i Sâmî

‘Alima’llâh kasem be-nazm-i kadîm
İderüm ana korneş ü teslîm

Geçdi hep şâ’irân âfâkı
Dinecek gayrı kalmadı Bâkî

Arpaeminizade Sami

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir