Şarkıyyât

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 429 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

I
Müferrih dâfi’-i gam dil-güşâdur sahn-i Sa’d-âbâd
Meserret-bahş-i cân râhat-fezâdur sahn-i Sa’d-âbâd
Cihânda misli yok ‘ibret-nümâdur sahn-i Sa’d-âbâd
Mülûkâne ‘aceb cây-i safâdur sahn-i Sa’d-âbâd
II
Temâşâgâh-i ‘âlem Yûsufistân-i zamândur bu
Cihân içinde hakkâ kim nümûdâr-i cinândur bu
Degüldür köhne vâdî tâze-tarh-i dil-sitândur bu
Mülûkâne ‘aceb cây-i safâdur sahn-i Sa’d-âbâd
III
N’ola her bâgı reşk-i Çâr-bâg-i Isfahân olsa
Yedi iklîme sıyt-i iştihârı dâstân olsa
Hümâ-yi devlete her kasrı lâyık âşyân olsa
Mülûkâne ‘aceb cây-i safâdur sahn-i Sa’d-âbâd
IV
Kemîne bir gubârın ol fezâ-yi cennetâsânun
Degişmem Sâmiyâ iklîmine Îrân ü Tûrânun
Hudâ eksikligin göstermesün sultân-i devrânun
Mülûkâne ‘aceb cây-i safâdur sahn-i Sa’d-âbâd

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir