Şehenşâh-i Cihân-gîr Ü Hıdîv-i Maşrık Ü Magrib

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 542 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şehenşâh-i cihân-gîr ü hıdîv-i maşrık ü magrib
Ki te’sîr-i sadâ-yi şevketi ‘âlem-şümûl oldı

Cenâb-i hazret-i sultân Ahmed kim rikâbında
Perestârânı şâh-i Hind ü Özbek hem Mogol oldı

Vücûdı pîşvâ-yi dâverân-i ehl-i sünnetdür
Hemîşe kârı hubb-i çâr-yârân-i resûl oldı

Şeh-i Kuds ü Medîne kisve-pûş-i Ka’be-i ‘ulyâ
Nevâziş-kâr-i ehl-i beyt ü evlâd-i betûl oldı

Zamânında hilâfet rütbesin da’vâya kim kâdir
Şerâfetle kıdemle cümleden asl-i usûl oldı

Fürûg-i râyeti yanında güm-nâm-i ‘ademdür hep
Selâtîn-i diger encüm bu şems-i bî-ufûl oldı

Tulû’-i kevkeb-i ikbâline şâhid yeter çünkim
Sümût-i şarka tûl-i himmeti vakf-i müsûl oldı

O şâh-i rub’-i meskûn eyleyüp teshîr Tiflîsi
Rikâb-i Gürciyân der-tavk-i teslîm ü kabûl oldı

Fe-hamden sümme hamden himmet-i dâdâr-i ‘âlemle
O yerler pây-i ehl-i sünnete cây-i vusûl oldı

Bulup sultân-i dînün leşkeri kuvvet sa’âdetle
Revâfız cümleten pes-mânde-i za’f ü nühûl oldı

Budur ümmîdümüz hallâk-i nusret-bahş-i ‘âlemden
Ki lutfı mü’minûna bî-nihâyât ü husûl oldı

Ola zam mülk-i ‘Osmâniyyeye mevrûs olan büldân
Bu hâlet hâsılı meczûm-i erbâb-i ‘ukûl oldı

Hudâ şâhenşeh-i âfâkı mansûr ide kim dâ’im
Derinde ceyş-i himmet fevc-der-fevc-i duhûl oldı

Mu’ammer ide zâtın dâ’imâ makhûr ola hasmı
Ki ‘adliyle cihân âsûde-i darb ü nükûl oldı

O dem kim bu nüvîd-i memleket-pîrâ-yi nusretden
Sımâh-i gûş-i dil dürc-i le’âlî-i nukûl oldı

Hezârân hamd idüp tebrîk ile Sâmî didüm târîh
Alup Tiflîsi sultân Ahmed a’dâsı melûl oldı

Sene 1135

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir