Şehenşâh-i Cihân Sultân Ahmed Hân-i Gâzî Kim

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 598 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şehenşâh-i cihân sultân Ahmed hân-i gâzî kim
Vücûd-i bî-nazîri mülk-i dîne oldı pîrâye

Yegâne-pâdşâh-i bahr ü ber hâkân-i ‘adl-âver
Cihânbân-i muzaffer tâcdâr-i âsmân-pâye

Hıdîv-i mesned-ârâ-yi mu’allâ-hâne-i ikbâl
Ki taht-i devletidür ‘arş-i a’lâ ile hem-sâye

Felek münkâd-i fermânı zemîn memnûn-i ihsânı
Muhassal şâmil oldı himmeti a’lâ vü ednâya

Kemâl-i kudretinden hazret-i hallâk-i bî-hemtâ
‘İnâyet kıldı bir ferzend-i pâk ol şâh-i dânâya

Cihâna geldi bir şeh-zâde-i pâkîze-ahter kim
Kudûmı oldı revnak-bahş-i devlet çerh-i mînâya

O dem kim zîver-i gül-pister-i mehd-i vücûd oldı
Meserret cünbiş-i nev virdi nüh-tâk-i mu’allâya

Meh-i pür-nûr-i burc-i nesl-i ‘Osmânî ki lâyıkdur
Felek mehd-i sadef-kârî ola zühre ana dâye

Cihâna müjdeler kim fâl-i hayr-i feth ü nusretdür
Sa’âdetlerle Dârü’n-nasrda teşrîfi dünyâya

Selâtînün ‘aceb mi olsa ser-tâcı ki olmışdur
Sadef sulb-i şehenşâh-i cihân ol dürr-i yektâya

Kenâr-i maşrık-i ikbâlden hurşîdveş togdı
Fürûg-i hüsni subh-i şâdmânî oldı gabrâya

İlâhî pâdşâh-i ‘âlemi şeh-zâdegânıyla
Mu’ammer eyleyüp âfâka zâtın eyle pîrâye

Küdûretden safâ-yi bâl ile mahfûz idüp yâ Rab
Derûnın gıbta-fermâ eyle mir’ât-i musaffâya

Serîr-i saltanatda tûl-i ‘ömr ile idüp dâ’im
Ola gâlib hemîşe fırka-i ecnâd-i a’dâya

Be-hakk-i nûr-i pâk-i Ahmed-i Muhtâr lutfunla
Koma bu intikâmı hasm-i bed-kîş-i hod-ârâya

İdüp şeh-zâde-i ‘âlî-nijâdun ‘ömrini efzûn
Ola mazhar kudûmı sûre-i UM1ק Uì« ‘ya

Hudâ tevfîk idüp Sâmî du’â-gûne didüm târîh
Sa’îd ola cenâb-i hân Muhammed geldi dünyâya

Sene 1129

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir