Sensin Ey Çeşm-i

Bâki

1526 - 1600
  • 463 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sensin ey çeşm-i çerâg-ı dûdmân-ı ma’delet
Şem’-i nür-efşân-ı bezm-i hânedân-ı ma’delet

Hüsn-i re’yün âfitâb-ı bî-zevâl-i mülk ü dîn
Lutf-ı tab’un nev-bahâr-ı bi-hazân-ı ma’delet

Zât-ı pâküñ vasfı dergâh-ı refî’üñ ismidür
Âfitâb-ı baht u devlet âsmân-ı ma’delet

Şeb-çerâg-ı zulmet-i zulm ol vücüd-ı pâkdür
Gevherin hakkâ ki izhâr itdi kân-ı ma’delet

Sidre vü Tûbâya baglandı tınâb-ı Kibriyâ
Çarhdan a’lâ kurıldı sâyebân-ı ma’delet

Saltanat menşûrına ism-i şerifüñ yazdılar
Dahı peydâ olmadın nâm u nişân-ı ma’delet

Hep bu beyt-i dil-keş üzre baglanur gûş eylesen
Savt u nakş-ı bülbülân-ı gülsitân-ı ma’delet

Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir