Ser-sebz Kadüne Didiler Serv-i Revândur

Ahmedi

1334 - 1413
  • 656 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ser-sebz kadüne didiler serv-i revândur
Dâyim bu hayâl-ile gözi cû-yı revândur

Dirler baña kim agzı ne gûherdür eyitgil
Kime diyem ol râzı ki cân bigi nihândur

Göñlümi gözüñ aldı vü dahı ider âşûb
Cân mı diler uş ol dahı hem aña revândur

Yüzüñ nicesi itdi tecellî gözüme kim
Yüzi üstine düşdi dahı aña nigerândur

Her lahzada biñ zahm urur cânuma gamzeñ
Hoœ Türk-i Hıtânuñ işi tîr-ile kemândur

Serkeş-durur u davi-yi hem-serlik idiben
Saçuñ kadüñe irdüg-içün pây-keşândur

Sor niçün içer Ahmedînüñ kanını gamzeñ
Çün andan aña assı yog u bu ne ziyândur

Ahmedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir