Sipîœe-dem Ki Bezendi Serâ-çe-i Gül-zâr

Ahmedi

1334 - 1413
  • 513 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sipîœe-dem ki bezendi serâ-çe-i gül-zâr
Nevâya başladı bülbül ber-â-ber-i gül-zâr

Benefşe gûş ider eşcâr karşusına bugün
Anı ki zikre getürür müzekkir-i eshâr

İşit saña diyeyim kuş dilinde hoş sırlar
Ki yırta Mantık-ı Tayr’ı işitse anı Attâr

Çü bir de münhasır oldı bu suret-i nevî
Neçün çog ola bu bir nesne hey’eti iy yâr

Baña eyit ki bir iken hakîkat-ı cevher
Sebeb nedür ki araz kim tokuzda dutdı karâr

Burûc on iki ola neçün haber virgil
Yidi neden-durur âbâ vü ümmehât çihâr

Neçün üç oldı mevâlîd ü nedür ol nesne
Ki mâyesi bir ü nakş oldı bîş-ter zi hezâr

Eyit baña ki ne gûherdür ol ki aña gıdâ
Çün artug ola tolup hasta olur bu bîmâr

Ne gûher ol ki gıdâsı niçe ki ola efzûn
Safâ virür aña vü kuvvet olur u tîmâr

Bu ikinüñ biri aslına döndügini görüp
Birin dahı bilesin nice olur âhır-ı kâr

Bu ikiyi bilür-iseñ yakîn baña şerh it
Ne nesnedür ki bulara olup-durur sâlâr

Peleng zahmına bevl eyledügi muş nedür
Vebâya oldugı yâkût dâfi-i âsâr

Kelâm-ı nutk-ıla kavlüñ ne farkı vardur eyit
Ola ki rûşen ola göñlümüze bu esrâr

Ezel nedür ezeliyyet hulûd ü deymûmet
Dahı nedür ezeli şerh eyle iy hûşyâr

Sebeb ne münhasır olmah kelâm-ı dürde hemîn
Kim ol taleble haberdür nidâ-yı istihbâr

Eyit ki hey’et-i hâsse nedür ü resm-ile had
Ki ilm artar anı çünki idesin tekrâr

Bu ben diyen ten ü yâ cân u yâ nefes mi yahûd
Bu nefs ü cism-i mürekkeb ki oldı esb-i süvâr

Galat gümân ider ol kim süvâra beñzede anı
Besî süvâr ki bilimedi kefş-ile destâr

Küsûfı ay-ıla oldı günüñ pes ay neçün
Bu kamu nûr-ıla oldı siyâh şöyle ki kar

Ne işe nûrı ayuñ aydan birez geçmez
Ne resm-ile ki geçer sırçadan bu nûr-ıla nâr

Çü nâmiyi hayavândan kavî-ter oldı yakîn
Fünûn u dâniş ü tedbîr-ile müşabide-vâr

Neçün taahhüd-ile dâyeye olur muhtâ
Ne cân-avar var-ısa kâmil ola evvel-bâr

Eger diler-iseñ ibdâa hüccet-i zâhir
Muâyen olmaga andan nice idesin ahbâr

Ne nesnedür ki degül nesneden yaradılmış
Baña eyit saña rûşense itme anı isrâr

Yumurda mıdı yaradılan evvel ü kuş mı
Bu sözi keşf ider-iseñ baña zihî güftâr

Nicesi yaradıla şahs çift cüzvinden
Ol ikiden kopa bî-had kabâyıl-ıla tebâr

Bu söze münkir-iseñ Sûretü’n-Nisâ’yı ohı
Ki evveli komaya hâtıruñda hîç inkâr

Mukırr-ısañ nice ola vü şahs nevden öñ
Gereklüdür baña şerh it bu müşkili zinhâr

Gerek ki cins ola pes nev girü andan şahs
Tarîk-ı hikmete budur iderseñ istifsâr

Şerefde akl mı yâ ilm yig baña şerh it
Ki fazlda idem aduñı kıble-i ahyâr

Disen ki ilme taallüm gerek ki ilm ola
Gerek ki ola bilâ-ilm Hâlik ü Cebbâr

Gerek kıyâs idesin ilmine anuñ ilmin
Aceb ne hüccet-ile togrı gele bu pindâr

Çü ilm haddi bilinmeye akl haddinden
Ne söz ki söylene olur güzâf u dimek âr

Gerek ki müdrik ü idrâk ü müdrike bilesin
Kim ola kamu sözüñ gûş olana nûş-güvâr

Bu gök midür ki yaradıldı evvel ü âhir
Vücûda geldi yirüñ cirmi-ile cibâl ü bihâr

Veyâ bu yir midür ol ki oldı evvel-i merkez
Nite ki dâyireye nokta dönicek pergâr

Nicesi buldı karâr arada bu yir cirmi
Burada döner-iken çarh u encüm-i seyyâr

Neçün zühalden ola bu kevâkibe âgâz
Ya nîşe âteşi oldı eyit bu necm-i bahâr

Esed neçün ol şemsüñ evi beyân eyle
Neçün ola seratân burcı cirm-i mâha hısâr

Bu ikiden evi her birinüñ neçün birdür
Kalanınuñ neçün iki ola yemîn ü yesâr

Bu ikinüñ ikisi nîşe sad ü ikisi nahs
Nedür ki sad degül nahs itdügi girdâr

Togıcak er yüzi yuharı vü kızuñ aşaga
Eyit neçün eger oldı-sa ilm saña şiâr

Eyit anı ki ne ezdâddur ki dirilicek
Bir işde müttefik olup biter ol iş nâ-çâr

Ne ejdehâ ki yudar buldugını vü toymaz
Çü nesne bulmaya olur kendüzine cân evbâr

Ne ölüdür ki kamu nesne diridür andan
Ölüyi dahı dirildür n’ireye itse güzâr

Ne iki zıdd-durur kim biribirine girür
Ne bundan aña ne andan buña gelür âzâr

Eyit bu kamu süvâle cevâb âlim-iseñ
Veger-ni itme bilâ-ilm aduñı davî-dâr

Cevâb sen dimez-iseñ ben eydeyim hâzır
Ki ilm nakdine oldum mehekk ü hem miyâr

Şikârı aslanuñ oldı-y-ısa kolan u geyik
Benem ki hikmet-ile şer oldı baña şikâr

Fazîlet ehline ider Ahmedî bu şiri arz
Ki ehl-i fazl-durur gül dahı ne var-ısa hâr

Eger buyursa baña şâh bu rümûzuñ idem
Beyânın eyle ki ola mürtefi kamu estâr

Penâh-ı millet-i İslâm Emîr Sülmân Beg
Ki ol-durur şeref-i şer-i Ahmed-i Muhtar

Anuñ imâretinüñ ol-durur emâreti kim
İmâret oldı anuñ adli-y-ile şehr ü diyâr

Anuñ atası-y-ıla bahra feyz olur icrâ
Anuñ sehâsı-y-ıla ebre virilür idrâr

Müdâm ömri gül-istânı tâze olsun u sebz
Niçe ki leyl ü nehâr ola vü hazân u bahâr

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir