Şöyle Kim Yohdur Senün Hüsnüne Had

Ahmedi

1334 - 1413
  • 545 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şöyle kim yohdur senüñ hüsnüñe had
Yoh-durur binüm dahı derdüme ad

Işkuñı baña ezelde virdiler
Lâ-büd olısar benümle tâ ebed

Cehd iderem vasluna girmez ele
Cidd ü cehd assı itmez olmayınca ced

Yüzüñe gül gözüñe nergis disem
Gül degül bî-hâr u nergis bî-remed

Rûh-bahş oldı sabâ irdi meger
Aña zülfüñüñ hevâsından meded

Lerze düşdi güneşüñ endâmına
Kim yüzüñüñ nakşına itdi hased

Serv nice diyeyim kaddüñe kim
Şâh-ı tûbîye urur tane bu kad

Aklum ister zülfüñ uş aña esîr
Cânı diler gamzeñ uş aña muad

Ahmedinüñ yaşına rahm eyle kim
Ayb olur sâ-ili her kim ide red

Ahmedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir