Şöyle Olmış Câm-ı ‘Aşk-ı Yârdan

Bâki

1526 - 1600
  • 545 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şöyle olmış câm-ı ‘aşk-ı yârdan mest ü harâb
Kendüsin dîvârdan dîvâra urmış âfitâb

Nâfe kıldı zülf-i müşgînüñ görüp serber-zemîn
Ayaguñ topragına miskînlik itdi müşg-i nâb

Tokınupdur bâde-i gülgûna çeşm-i rûzgâr
Sâgar üzre sanmañuz peydâ olur yir yir habâb

Şahne-i devrân n’ola çekse çevürse dem-be-dem
İki kanludur añılmış bâde-i nâb u kebâb

Derd-i ‘aşkuñ ‘âşık-ı miskîni âhir öldürür
Mestlik pâyâne yitse irişür elbette hvâb

Bâkîye senden ferâgat virdi ey gerdûn-ı dûn
Südde-i devlet-me’âb-ı pâdişâh-ı kâm-yâb

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir