Tâ Kıyâmet Yâd Olınsun Bir Eyü Ad Eyle Gel

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 607 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tâ kıyâmet yâd olınsun bir eyü ad eyle gel
Ehl-i ‘ışkun hâtır-ı vîrânun âbâd eyle gel
Öldiler gam çekmeden bî-çâreler şâd eyle gel
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Habs içinde çeşm-i bî-mârı gibi olmış ‘alîl
Boynuma alup olayum zülfine anun kefîl
Bir yanar rûşen çerâgun olsun ana ol delîl
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Ol elif kad râstî togrıdugına kaddi dâl
Keç nazarlar itdiler zülfi gibi yanlış hayâl
Dikmen olsun gülşen-i ‘âlemde ol nev-res nihâl
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Dûd-ı âh u dil yeter zindân ile zencîr ana
Bend ile zencîr içün lâzım degül tedbîr ana
Acıyup kan aglaşur cümle cevân u pîr ana
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Gamze-i hûn-rîzi gibi girme ‘Âşık kanına
Çeşm-i cellâdı gibi kıyma garîbün cânına
Gabgabı çahı yeter salma belâ zindânına
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir