Tab’ı Mir’ât-i

Bâki

1526 - 1600
  • 513 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tab’ı mir’ât-i cemâl-i cân-fezâ-yı saltanat
Sînesi Âyîne-i ‘âlem-nümây-ı saltanat

Âsitânı topragından tûtiyâ-yı çeşm-i baht
Hâk-pâyı cevherinden kîmyâ-yı saltanat

Çeşmesâr-ı sebzezâr-ı devletinden reşhadur
Âb-rûy-ı hançer-i kişver-güşâ-yı saltanat

Gûşe-i destârına sandum otaga takdılar
Sâye salmış farkına perr-i hümâ-yı saltanat

Düşmene salınsa tîg-i hûn-feşânı yaraşur
Yiridür olsa hırâmân ol livâ-yı saltanat

Kim biri bir dil-ber-i zerrîn-külâh-ı bahtdur
Ol biri bir şâhid-i la’lîn-kabâ-yı saltanat

Kilk-i üstâd-ı kader kılmış bu garrâ matla’ı
Zînet-i eyvân-ı kasr-ı kibriyâ-yı saltanat

Sâye-i Yezdân penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir