Tahmîs-i Gazel-i Sultân Murâd Hân

Bâki

1526 - 1600
  • 605 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

– I –
Ne mümkindür nazar bir lahza hüsn-i tal’at-i yâre
Degül çünkim müyesser lem’a-i hürşîde nezzâre
Gubâr-ı dergehin kühl itmedin çeşm-i güher-bâre

Nice tâkat getürsin çeşm-i ‘âşık rûy-ı dil-dâre
Getürmez tâb çün bir lahza berk-ı tâb-ı envâre

– II –

Çerâgın şem’-i dâgumdan yakar hûrşîd-i ‘âlem-gerd
Ocagın sîne-i germüñ fürûzân eyler âh-ı serd
Ciger pür-zahm-ı hicran şerha şerha cism-i gam-perverd
Mukîm-i hânkâh-ı ‘aşk daldan bu dil-i pür-derd
Olur abdâl-ı mihnet bagrı yara cismi sad pâre

– I I I –

Hayâlüñ tahtgâhıdur derûn-ı sîne-i rûşen
Sezâvâr olmaz ol sadra eger Dârâ eger Behmen
Yaraşmaz mesned-i halvet-sarây-ı dilde illâ sen

Tefekkür eylemez bir dem göñül efkâr-ı gayrîden
Bu dil yâruñ serîridür virilmez yol agyâre

-IV-

Egerçi tîg-i bî-dâdı derûnum togradı muhkem
Akıtdı çeşme-i çeşmüm gamından nice demler dem
Dil-i mecrûha şemşîrinden ayru urmadı merhem

Ne çâre çâre andandur dil-i bî-çâreye her dem
Çü yara uran oldur yine andan merhem ü çâre

-V-

Marîz-i ‘illet-i ‘aşka şarâb-ı la’lidür şerbet
Bulur câm-ı visâlinden ölümlü hasteler sıhhat
Garaz dermân ise Bâkî yüri var derde kıl himmet

Murâduñ sözlerinüñ gösterür her harfi bir hikmet
Ne hikmet belki ‘ibretdür devâdur cümle bîmâre

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir