Tâli’ Oldı Neyyir-i

Bâki

1526 - 1600
  • 521 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tâli’ oldı neyyir-i ikbâl ü devlet subh-dem
Şu’le saldı ‘âleme necm-i hidâyet subh-dem

Kâ’inâtı kıldı mir’ât-ı cemâl-i Şâhdan
Gark-ı envâr-ı hidâyet Rabb-i ‘izzet subh-dem

Çokdan eylerdi cemâl-i bâ-kemâlin ârzû
Ber-murâd oldı hele tâc-ı sa’âdet subh-dem

Şeş cihâtı rûşen itdi tal’atından gün gibi
Buldı zînet çâr-sûy-ı mülk ü millet subh-dem

Nâ-gehân bir toz kopardı bâd-pây-ı devleti
Rûşen oldı dîde-i a’yân-ı devlet subh-dem

Nevbet ol Şâh-ı cevân-baht-ı cihânuñdur diyü
Çaldılar eflâkdan kûs-ı beşâret subh-dem

Âfitâb-ı ‘âlem-ârâ gibi zerrîn tâc ile
Taht-ı sîmîn üzre saldı ferr-i devlet subh-dem

Sâye-i Yezdân penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir