Türk’e Birinci Öğüt

Neyzen Tevfik

  • 665 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şimdi geldin az buçuk aslındaki imana Türk,
Çekmek isterdim seni çoktan beri divana Türk.
Sinede mihrab-ı beytullahı bul, virane Türk.
Bî-tekellüf gir harim-i Hazret-i Yezdan’a Türk,
Bastığın yerlerde şan ver cinsine, vicdana Türk!

Dizginin canbaz elinde olmasın bak dikkat et,
Çektiğin alâm-ı istibdadı vird-i ibret et.
Davran artık, nefsini öğrenmeye son gayret et,
Kalbini aşk-ı vatanla mâbed-i milliyyet et,
Ateş-i hicranla ver su hançer-i giryana Türk!

Arş-ı âlâya asıldı hüccet-i milliyyetin,
Kendi nefsinde görülsün halka, hakka hizmetin,
Ehl-i zulme kulluk etmekle onulmaz illetin,
Madrabaz kumpanyasından farkı kalmaz devletin
Zorla anlat bunları âzâ-yı Mebusâna Türk!

Himmet-i pîr-i zamanla tayy-i eb’âd eyledin,
Hâk olan ecdâdım ihya edüp şâd eyledin,
Ölmeyen tarihini dünyaya inşâd eyledin,
Sayesinde dibciğin bir varlık icad eyledin,
Dehre eyvallah dedirttin yazdığın fermana Türk!

Cevher-i hilkat senin askerliğinle müftehir,
Mabed-i milliyyetinde oldu mabudun demir.
Arş-ı mevcudiyetinde âlem-i imkân nedir?
Yaptığın şu inkılabı ölçemez hikmet, cebir.
Gıpta eyler saha-İ icadına efsane Türk!

Bir belasın İtilaf’m kuvvet-i mağruruna,
Bir kırık kağnıyla çıktın fenn-i harbin türuna.
Bunca devlet oldu mağlub akıbet mahsûruna,
Sıçtın amden ilm-ü fennin hikmet-i düsturuna.
Doğrusu açlık pes etti serideki idmana Türk!

Hikmet-i hilkat seni kılmış temettünden muaf,
Bir beis yok etsen âsâr-ı asırdan inhiraf,
Hacc-ı Ekber’se muradın, kalbini eyle tavaf.
Varsa cürmün, bilmemektir kendini, et itiraf,
Kendin attın kendini her zillete, hüsrana Türk!

İşte Mekke, Müslümanlık inhisar altındadır,
Hacca niyyet eyleyen kati ü hasar altındadır,
Bak vatan baştanbaşa bin iftikar altındadır,
Yuttuğun bir lokma, hâlâ ihtikâr altındadır,
Bir nazar kıl bunca yıldır verdiğin kurbana Türk!

Bir ceza çektin ki on beş yıl sebebden bî-habîr,
Üç buçuk mülhid rezilin keyfine oldun esir,
Padişah alçak, kumandan fahişe hain vezir,
Sû-i idrakinle Azrail’i zannettin sefir,
Böyle girdin sureta ayine-i devrana Türk!

Kendi yurdunda, evinde kaç asır kaldın garib,
Başına oldu musallat bin heyulâ-yı acib,
Medrese, tekke, mekâtib, hepsi de millet firib,
Aldığın kâfi sana Gazi-i Ekber’den nasib,
Kalma esrar-ı hüdaya bir zaman bîgâne Türk!

Sıdk ile askerliğin kâfi rızâullah için,
Üzme artık kendini bir şeyh için, dergâh için,
Lğme başın sûret-i İblis’e eyvallah için,
Çektiğin çile yekûnen bil ki, illallah için,
Kanma âyin-i ceme, irşada, bir meydana Türk!

Varsa aslı bunların âlemde…1er beni,
Aşikâr etmiş sana eşyayı Hallâk-ı ganî,
Beklenen esma-i Hak’tan bil ki mangır madeni
Dervişi bağlar yularsız tekkeye şeyh-i denî,
Olma artık bir kenef kandiline pervane Türk!

Âl-i Osman’da Hasarı yahut Haseyn yahut Ali,
Var mıdır böyle isim bak? Bu hakikat pek celî.
Hepsi de baştan kıça zulm u tasallut mahmeli,
Tam bin üç yüz yıl bu fitne, oldu halkın engeli!
Sen bıraktın hakkı, taptın zalime, sultana Türk!

Kurduğun tâk-ı siyaset âsmâna gıbta-res
Aylı yıldızlı şu bayrak Kehkeşan’a gıbta-res
Yazdığın ferman-ı milliyyet cihana gıbta-res,
Ahd u misakındaki kudret zamana gıbta-res,
Aferinler içtiğin peymane-i peymâna Türk!

Sulhu imza eyledin mahbüb-i âlemsin bugün,
Çınlıyor ufk-ı siyasette kemâlâtın bütün,
En muazzam inkılabı sen ki yaptın işte dün,
Bir değil bin yâr sevsen az bile gönlün içün,
Top gibi sağlam… aşk ulu cebhâne Türk!

Aşk ile fasl-ı… şimdi germiyyet verin,
Menzil-i imana şeklen rûh-i milliyyet verin,
Şâha kalkan her… tâbiş-i ziynet verin,
Baştan atma yapmayın, bu hizmete kıymet verin,
Neslimiz azlaştı, hoş bak, hizmet et nisvâna Türk!

Öyle… ki… er nişânı kalmasın,
Güftügûya avretin asla zamanı kalmasın,
Başka sevda çekmeye tâb u tüvânı kalmasın,
Meclis-i nisvânda erkek imtihanı kalmasın,
Sen isim bulmakla meşgul ol doğan oğlana, Türk!

Kızları tayin edin resmî umur-ı devlete,
Evlenince âşinâ olsun mehâm-ı hizmete.
Valide vâkıf bulunsun ihtiyaca, servete,
Başka bir revnak verir hatun kişi cemiyete,
Pîşdâr olsun kadın her sahâ-i imrâna, Türk!

Kükremiş bunca… var ümmet-i merhumede,
Eyliyor arz-ı salâbet sâhâ-i ma’lümede.
Anlamam hikmet nedir şu âdet-i meşumede?
Mantık olmaz böyle bir hürriyyet-i mahkûmede,
Duymamıştır böyle derdi sorsalar Lokman’a Türk!

Her muattal… kudurmuş pür lehib-i ihtiras,
İhtilâc-ı kahr-ı hasretten diler dâim halas.
Bir sefarethane-i gamdır ki yok bekçi, kavas,
Bir cehennemdir ki vuslat yutkunur hicrana has,
Bir beladır ki musallat derd ile dermana Türk!

Olmalı hatun kişi zor-i…le zar-takeş,
Ufk-ı aşkı yakmalı hicranlı bir kızgın güneş.
… velhasıh, esmer, beyaz, zenci, habeş,
Vardır istiğna eden birçok eşek, abdal, gebeş.
Bunları teşbih eder erbab-ı dil hayvana, Türk!
Düşmesin…in zebün mekkârede kuyruk gibi,
Şanla sallansın… top gibi, tomruk gibi,
… yumruk alt… marpuç,… pulluk gibi,
… yer kalmalı virane bir… gibi,
Dikkat et, bak, sıhhatinde bu gibi noksana Türk!

… haysiyyet temeldir dildeki cemiyete,
Mensec-i vuslat modeldir sanat-ı nesviyyete.
Düşmesin Mûsâ gibi ol nesne Tür-1 şehvete,
Bir şereftir bu şerait unsur-ı milliyyete,
Karşı durmaktır hüner enfüsteki tufana Türk!

Evvela lazım çobanlık hikmet-i matlab ile
Saniyen sanat, ziraat feyz-i rüz u şeb ile
Sonra karnın doydu mu Türküne bir meşrep ile
Balta, tırpan, manda, kağnı, panguduz merkep ile
Git… berdüş-ı istila Frengistan’a Türk!

Beyza-i anka’yı anla boş tavuk kehkehleme,
Ehli takdir eylesin, sen kendini pehpehleme.
Alt yanından kaydırıp da maveraya dehleme,
Lâyükâlî bir hata-yı hırs ile yestehleme,
Sapma şehrâh-ı safâdan vadi-i isyana Türk!

İ’tilâ-jyı mülk için milli… kartalmak,
Mor… maplak28 gibi ta ka’r-ı… dalmalı,
…….zorla her santimde gümrük almalı,
Âşıkan sırt üstü saatlerce baygın kalmalı,
Böyle gir dinî zaferle ravza-i rıdvâna Türk!

Bastığın anda gacırtı kağnıyı andırmak,
Bade-i vuslat… mest edip kandırmak,
Dehledikçe hırs ile yekdiğerin kızdırmak,
… safâdan bahs açarken… fındık kırmalı,
Böyle yap asma kulak hakkındaki bühtana Türk!

Saykal-i sâ’yinle olsun sıhhatin kalbin temiz,
Gıbta etsin aşkının emvâcına coşkun deniz.
Böyle duyduk, böyle gördük hikmet-i ecdadı biz,
Sağlam ol da örs g ib i…….kır ceviz,
Hürmet et sinendeki sevda denen mihmâna Türk!

Yasemini, sineyi tezyin eder bir çift turunç,
Çizmeden versin nişan… ki yapışsın… konç,
Öyle zannetsin görenler… bir dökme tunç,
İlk nazarda… gıdıklansın… kırsın kulunç,
Nesl-i âtî aşkına… minnet et canana Türk!

Verdim Etlik Ztağ/an’ndan.pendime işte hitam,
İstemez bundan ziyade halka tatvîl-i kelam,
Affedin, yoktur sözümde intizam u insicam,
Serseri bir Neyzen im, âşıklara ba’desselam,
Yâdigâr olsun bu nazmım meclis-i ihvâna Türk!

Neyzen Tevfik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir