Visalin Yâruñ Anda Bula Âşık

Ahmedi

1334 - 1413
  • 431 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Visalin yâruñ anda bula âşık
Ki ola da vîsine fili muvâfık

Ol ola vala lâyık kişi ki aña
Ten ü cân yârdan olmaya âyık

Nice irişe vahdet halvetine
Kişi kim itmeye terk-i alâyık

Refîk u reh-ber it akl-ıla şeri
Bu yola ki udan olmışdur mazâyık

Dimâguñdan hayâl ü vehmi katit
Nedür çünkim bilürsin hadd-i sârik

Bu dünyî pîre-zendür terk id anı
Ki yig oldur-ki ola kahbe tâlık

Göñül gonca-sıfat dünyîye baglu
Ola mı da vi-yi tecride lâyık

İşit cân kulagı-y-la Hak nidasın
Ki ten kulagı toludur savâik

Yir ü gök tolu ol-durur velîkin
Sebellü göze görünmez şevarik

Masâbîhi n’idersin çün göremez
Gözüñ toptolu nûr-iken meşarik

Bugün bu gûher-i vaslı göre-y-düñ
Basîretde gözüñ olsa-y-dı hâzik

Visâle ârzû itme niçe kim
Bu benlik senden olmaya müfârik

Ol insan kim nazar itmeye gayre
Olur dîœâr nurı-y-ıla şârik

Geyürsin lokma kohusına hırka
Kanı şerm-i halayık ters-i Hâlik

Bu tesbîh ü be seccâde bu hırka
Saña Hakdan olup-durur avâyık

Tevekkül varsa sende ne gerekdür
Bu keşkül-i çerez-dân u cevâlık

Fetîl od-ıçun olur ko anı kim
Saña nâru’llah olmaya muânık

Alem ilm üameldür yuñ çopurin
Amel iden olur neng-i halâyık

Ele girmez saâdet hîle-y-ile
Nice tagyîr bula hükm-i sâbık

Riyâ vü zerki ko çünkim bilürsin
Ki virür rızkuñı bî-zerk Râzık

Riyâ şirk-i hafîdür şerde olur
Mürayî müşrik ü bî-dîn ü fâsik

Taşuñ reyhân bigi ser-sebz içüñ
Tolu hubs u habesdür zî münâfık

Siyeh-dil olmagıl kim yile varur
Siyeh-dil oldugı-çun uş şakâyık

Gönül gün bigi rûşen it ki Hakdan
Sana keşf ola çoh dürlü dekâyık

Kıla can her nefesde tâze ol kim
Bu yolda subh bigi ola sâdık

Kusûr u hûr u cennet arzûsı
Kusûr u akl u Hakdandur muâvık

Bihişti bâg sanursın u gül-zâr
Nice ola bu söz akla mutâbık

Tecellî nûrıdur andan biten gül
Has ü hâşâk bundagı hadâyık

Varursañ bu yola reh-ber bulıp var
Ki bu yol toludur ucdan mezâlık

Saña Kur’ân yiter reh-ber kim oldur
Hak-ıla bâtıl arasında fârik

Olursañ Hakdan ayru bir nefes sen
Senüñle altı olur hams-i fevâsik

Taalluk jengini gider göñülden
Ki ola âyînede rûşen hakâyık

Sözini Ahmedînün ol bile kim
Ola akl-ıla cümle halka fâyık

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir