Yâr İşiginde Dinildi ‘Aşık-ı Şeydâ Baña

Bâki

1526 - 1600
  • 583 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yâr işiginde dinildi ‘âşık-ı şeydâ baña
Hak dimişler tenzîlü’l-esmâ’ü min savbi’s-semâ

Hâkümi ide sifâl-i sünbül ü reyhân felek
Gitmeye başdan hevâ-yı bûy-ı zülf-i dil-rübâ

Mülk-i ‘ayş u ‘işretüñ olsak n’ola İskenderi
Oldı elde câmumuz Âyîne-i ‘âlem-nümâ

Aynuma almam zer-i hûrşîd ü dürr-i encümi
Feth olaldan baña bâb-ı genc-i iksîr-i fenâ

Şi’r ü inşâdan murâdı ‘âşık-ı bî-çârenüñ
Arz-ı ihlâs eylemekdür yâre Bâkî ve’d-du’â

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir