Yegâne-pâdşâh-i Heft-kişver Husrev-i A’del

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 508 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yegâne-pâdşâh-i heft-kişver husrev-i a’del
Ki nâmı zîb-i levh-i menkabetdür çerh-i nüh-tâka

Cenâb-i hazret-i hân Ahmed-i âdil kim evsâfı
Yazılmışdur cihânda cümle mevcûd olan âfâka

Hudâ ‘azze ve cel bir şâh-zâde eyledi ihsân
Dür-i pâkîzeveş ol dâver-i zîbende-ahlâka

Sipihr-i saltanatdan togdı bir nûr-i mücessem kim
Tulû’-i âftâbâsâ ziyâ-bahş oldı âfâka

Zihî şeh-zâde-i ‘âlî-güher kim pertev-i hüsni
Olur gâlib fürûg-i mihr-i pür-envâr-i işrâka

‘İzârı verd-i gülzâr-i sa’âdetdür dü ruhsârı
Müşâbih lâle-i nu’mân-i sultânî-i berrâka

Olup pîrâye silk-i tûl-i ‘ömre gevher-i zâtı
Hemîşe revnak-efrûz ola genc-i hıfz-i hallâka

Didüm tebşîr birle Sâmiyâ târîh-i mevlûdın
Cihâna müjdeler şeh-zâde Nu’mân geldi âfâka

Sene 1135

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir