Yüzüñ Şems-i Duhâ

Bâki

1526 - 1600
  • 513 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yüzüñ şems-i duhâ rûz-ı visâlüñ ‘Îd-i Edhâdur
Cemâlüñden müzeyyen her taraf ‘âlem temâşâdur

Haremden na’ re-i Lebbeyke Lebbeyk irdi eflâke
Ser-i kûyuñda gûyâ nâle-i ‘uşşâk-ı şeydâdur

Göñül hâk-i harîm-i âsitânuñ ârzû eyler
Derûn-ı dilde niyyet âb-ı Zemzemden musaffâdur

Cenâb-ı Hazrete yüz tut kim oldur kıble-i ‘ârif
Sücûduñdan garaz zîrâ rızâ-yı Rabb-i a’lâdur

İrişsün Ka’be-i kûy-ı rızâña tek dil-i Bâkî
Harîm-i hürmetüñ kurbında kurbân ile irzâdur

Murâduñ Hân Murâduñ himmetinden kıl recâ ey dil
Kim ol sultân-ı sûret pâdişâh-ı mülk-i ma’nâdur

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir