Zihî Mahbûb-u Hûb U Nâzük-ü Hem Çâbük-ü Dil-ber

Ahmedi

1334 - 1413
  • 486 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zihî mahbûb u hûb u nâzük ü hem çâbük ü dil-ber
Gözi nergis yüzi lâle dişi lü’lü lebi şekker

Bu ne tendür bu ne yañah bu ne hâl ü bu ne gîsû
Biri nesrîn biri ter-gül biri müşg ü biri anber

Gözüñ alı-y-ıla gamzeñde saçuñ dâmı-y-ıla zülfüñde
Belâ mazmûn kazâ makrûn cefâ müdgam anâ muzmer

¥iyâ vü zulmeti-y-le hem safâ vü rahmete olmış
Yüzüñ matla saçuñ menzil dişüñ menba lebüñ mazhar

Anâ aynindedür akl u dil ü cân u ten olalı
Gözüñ sad u kaşuñ nûn u yüzüñ tâ hâ lebüñ kevser

Senüñ ışkuñ u şavkuñ u firâk u derdüñ-ile oldı
Göñül mahzûn u göz pür-hûn ciger kânûn yüzüm micmer

Nite kim şem sûz u tâb u mihr ü kahruñ odında
Yanar cânum erir cismüm dudagum huşk u gözüm ter

Gözüñüñ sihri âlından saçuñuñ cevri zulmından
Alam hame yazam nâme düzem kıssa idem mahzar

Bes iltem hüsrev ü mîr ü şeh ü sultâna kim oldur
Cihân-gîr ü cihân-bahş ü cihân-dar ü cihân-dâver

Penâh-ı millet ü devlet melâz-ı milk ü dîn ki oldur
Kamer-serv ü kader-hükm ü kazâ-azm ü melek-mahber

Anuñ izz ü celâl ü kadr ü bahtıçun-durur kâyim
Tokuz âbâ vü dörd ana üç oglı-la yidi ahter

Enâsın u duâsın u müdâm şükrin ü zikrin dir
Yidi heykel yidi uzv u yidi âyet yidi kişver

Ber-â-berdür sehâ vü lutf u cûd u himmetinde anuñ
Eger hâk ola vü yâ zer veger seng ola yâ gûher

Süñüsi-y-ile ohına kılıc u gürzine döymez
Eger cevşen eger begter veger dır u eger migfer

N’irede kopsa cûş-ı ceyş ü katl ü harb ü darb olur
Kılıcı berk ohı bârân ânı rad u atı sarsar

Saña hâzıdur u tâyı saña hâşidür ü tâbic
Eger Kisrî eger Hâkân eger Fagfûr eger Kayser

Degül ihsân u lutf u cûd u bahşişde saña hem-tâ
Eger Hâtim eger Cevne veger Yahyâ veger Cafer

Degüldür tâc u taht u devletde saña begdeş
Eger ›ahhâk eger Çimşîd eger Dârâ vü İskender

Saña irmez kimesne hazm ü azm ü rezm vaktinde
Eger Şâbûr eger Behmen eger Hürmüz eger Nûzer

Olamaz Kahr u mihr ü himmet ü heybetde mânendüñ
Eger Kâvus eger Pervîz eger Bîjen veger Cevzer

Saña hem-tâ olamaz hall ü akd ü hükm ü şevketde
Eger Mansûr eger Nâsır veger Mahmûd eger Sencer

Kapuñda Çingiz ü Tugrıl öñüñde Selçûk u Gâzân
Biri bende biri kih-ter biri hâdim biri çâker

Senünle kâyim ü dâyim senüñle muhkem ü âlî
Eger milk ü eger devlet eger taht u eger efser

Nedür Mısr u Irâk u Rûm u Şâm uş saña erzânî
Semerkand-ıla Hindüstân Hıtâ vü kişver-i Hâver

«enâñ-ıla ter ü tâzedür ü handân u hem hurrem
Ser-i hâme ruh-ı nâme leb-i dîvân dil-i defter

Firâkuñda Ahmedî itmiş fen ü cân-ıla cism ü dil
Birin hâk ü birin bâd u birin âb u birin âzer

Bu gün medh ü duâ vü zikr ü hamdüñ şükri kim itdi
Anuñ sözlerini pâk ü latîf ü azb ü cân-perver

Niçe kim gündüz ü gice geliben sâl ü meh gidüp
Çıha şems ü toga necm ü dura kutb u döne mihver

Saña Allah lutfı vü meh ü mihr ü melek olsun
Biri nâsır biri hâfız biri yâr u biri reh-ber

Saña zıdd u hasûd u hasm u ser-keş olanuñ olsun
Yigi medyûn yigi mahzûn yigi magbûn yigi eb-ter

Saña yâr u sadîk u bende vü çâker olan olsun
Kimi şâh u kimi sultân kimi hân u kimi server

Hümâyûn u mübârek kılsun u ferhunde vü meymûn
Berat u Kadr ü îd ü rûz-ı Nev-rûzuñı Hak yik-ser

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir