Zülfünün Bâd-ı Sabâ Görmeye Tozın Karasın

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 474 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zülfünün bâd-ı sabâ görmeye tozın karasın
Yel yöpük olup gerek Çîn ü Hıtâyı arasın

Yâr müstagnî benüm derdümden anun derdi yok
Derdi sen virdün İlâhî yine sen kıl çâresin

Eşk-i hûn-rîzini Ferhâd al ibirîşim idüp
Sûzen-i tîşeyle kûhun dikdi bagrı yâresin

Vâdî-i mihnetde yir yir lâle-i hasret bite
Öldürüp şol dem ki kanum kara yire karasın

Cenge düşdi hançerünçün birbiriyle cân-ı dil
Tîgüni gönder gelüp kessün nigârâ arasın

Bana düşnâm eyleyüp şâyed revânum şâd ide
Reh-güzâr-ı yârda eylen dil-i bî-mâresin

Bezm-i gamda oynadur destinde bir elma gibi
Dûd-ı âhum dehr-i dûnun künbed-i devvâresin

Âh-ı ‘Âşık âh kim kâr eylemez hergiz sana
Ey dil-i dildâr sen benzer ki seng-i hâresin

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir